Nieuwsbrief 2 Jaargang 2

Experiment Woningtoewijzing

Per 1 februari 2018 is voor de duur van 1 jaar een experiment van start gegaan om mensen die met spoed een woning in ’s-Hertogenbosch zoeken via loting mee te laten doen voor een inschrijving. Per jaar gaat het om ca. 1.000 mensen die met spoed een woning zoeken en wekelijks tot meerdere keren per week reageren op een woning. Tot 1 februari 2018 was 25 % van het aantal woningen beschikbaar in een lotingsysteem. Dat percentage is verhoogd tot 33 % met de voorwaarde dat men tenminste 26 keer in 6 maanden heeft gereageerd op een woning. Tevens mag men bij toewijzing van een dergelijke woning niet weigeren. Natuurlijk mag men ook altijd reageren via de website van Woonservice op overige beschikbare woningen. Men moet in alle gevallen natuurlijk wel voldoen aan de inkomensnorm. Dat wordt ook aangegeven in de advertentie van woonservice. Tot het experiment is besloten om spoedzoekers meer kans te geven op een woning. Het leidt ook tot gelijke kansen. Soms lijkt het oneerlijk dat iemand een woning toegewezen krijgt via loting die pas is ingeschreven bij woonservice. Maar het gaat hier echt om mensen die wekelijks reageren op een vrijgekomen woning en die dus echt met spoed een woonruimte zoeken. Het overgrote deel van de 42.000 ingeschreven woningzoekenden bij Woonservice is geen spoedzoeker en wacht geduldig op een woning naar keuze of dat men bijvoorbeeld de leeftijd heeft bereikt waarop men wil verhuizen. Dan leeft het idee meer dat men maar beter alvast ingeschreven kan zijn. Het experiment is het gevolg van maandenlang overleg tussen Gemeente, de Woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform. Zoals bekend voert Woonservice het toewijzingsbeleid namens de Woningcorporaties uit. Een klein deel van de woningtoewijzing wordt nog door de Woningcorporaties zelf uitgevoerd. Hierbij gaat het om van overheidswege verplichte toewijzing aan statushouders en woningen voor extramurale zorg. Dat gaat in nauw overleg met sociale- en zorgpartners in de stad en de regio.

Visitatierapport Zayaz

Zoals we op de ALV in de maand oktober en de nieuwsbrief van januari van dit jaar hebben verteld, liep op dat moment al enige tijd het proces van visitatie bij Zayaz. De laatste visitatie bij Zayaz gebeurde in 2013. Iedere Woningcorporatie in Nederland dient zich minimaal eens in de 4 jaar te laten visiteren (laten onderzoeken) door een  visitatiecommissie.

Die visitatiecommissie wordt benoemd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), die ook de normen bepaalt waaraan de visitatie moet voldoen. Het visitatierapport wordt in conceptvorm dan ook eerst door de visitatiecommissie voorgelegd aan voornoemde Stichting Visitatie ter goedkeuring en beoordeling. Ook de Autoriteit Woningcorporaties (AW) beoordeelt het rapport. De visitatiecommissie bestond uit 3 personen van het onderzoeksbureau Pentascope. Op 22 januari 2018 werd de definitieve versie van het visitatierapport uitgebracht door Pentascope en op 31 januari gepresenteerd en toegelicht aan de Raad van Commissarissen van Zayaz, de Bestuurder/directeur van Zayaz, een aantal stafmedewerkers van Zayaz en vertegenwoordigers van de HBV-Zayaz.

Alle onderdelen van het denken en doen van Zayaz worden onder een loep gelegd en beoordeeld door de visitatiecommissie. De financiën, de mate van toezicht, hoe verhouden de ambities van Zayaz zich met de feitelijke prestaties van Zayaz. Wat zijn de maatschappelijke doelen en wat vinden de partners in deze stad daarvan? Ook belangrijk is hoe huurders denken over Zayaz in haar denken en doen. Nieuw in deze visitatie van Zayaz deze keer, en men had daarmee een landelijke primeur, dat veel meer Belanghebbenden zijn bevraagd dan in vroegere visitaties. In deze vernieuwing van het maatschappelijk gesprek konden Gemeente, Zorgpartners, overige Corporaties, een aantal Huurders en vele anderen hun waardering uitspreken over het onderdeel Presteren. In speciale bijeenkomsten van Belanghebbenden en chatsessies via de computer gaven Belanghebbenden aan wat zij belangrijke onderdelen van het presteren vonden. Het voltallige Bestuur van HBV-Zayaz heeft ook in een interview met de visitatiecommissie de gelegenheid gekregen uitgebreid stil te staan bij ieder onderwerp. Niet alleen kon worden toegelicht hoe werd gedacht over een onderwerp, ook hebben wij tips ter verbetering van het beleid en uitvoering naar voren kunnen brengen. Tenslotte konden wij een cijfer geven voor de uitvoering van taken van Zayaz over de afgelopen 4 jaar maar ook een door ons gewenst cijfer.

De HBV-Zayaz is overigens betrokken geweest bij het gehele proces van start tot finish en heeft dus ook invloed kunnen uitoefenen op wie zou worden gevraagd in de groep Belanghebbenden. Opvallend waren de goede resultaten van Zayaz op de meeste facetten van haar presteren. Er valt ook nog een heleboel te verbeteren. Alle tips staan in het visitatierapport.

Toch was de visitatiecommissie zeer te spreken over de positieve houding van medewerkers, waardering voor het vele werk wat nodig is geweest om de visitatiecommissie van informatie te voorzien en de soms zeer hoge scores en cijfers die Zayaz kreeg van visitatiecommissie en vrijwel alle Belanghebbenden. De HBV-Zayaz heeft alle medewerkers van Zayaz gecomplimenteerd met dit fraaie resultaat. Een resultaat om trots op te zijn! Het visitatierapport Zayaz is openbaar en dus voor iedereen in te zien vanaf maart 2018 op de website van Zayaz.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring