Nieuwsbrief 8 Jaargang 2

Kabinet Rutte 3 en Woningcorporaties

Het huidige kabinet slaat zich op de borst met een prachtige begroting voor het jaar 2019 met het vooruitzicht dat iedereen er gemiddeld op vooruit zal gaan in inkomen. Daarbij zou al rekening zijn gehouden met de prijsstijgingen van bijvoorbeeld BTW, huurstijging en inflatie. Men heeft de afgelopen 10 jaar maar liefst 61 miljard euro bezuinigd in de publieke sector en nu vertelt men vol trots dat in 2019 maar liefst 9 miljard extra geïnvesteerd wordt in onder andere onderwijs, defensie, justitie en veiligheid. Men vertelt ons dat de economie loopt als een trein met een toename van 2,5 % op jaarbasis (dat is een zeer gematigde toename). Deze toename zou dan ook nog eens te wijten zijn aan het geslaagde kabinetsbeleid uit het verleden. Zelden is vertoond dat een regering bestaat uit zulke slechte rekenmeesters en zelden is vertoond dat de waarheid zoveel geweld wordt aangedaan. De armoede groeit, ook onder werkenden. De belastingen en kosten stijgen en de omvang van de bezuinigingen (door het kabinet ombuigingen genoemd) is zo ongekend drastisch geweest de laatste 10 jaar, dat we nu met de bekende tekorten zitten binnen de gezondheidszorg, politie, defensie, onderwijs en de bouw. En dat laatste breekt ons nu op omdat daar waar nog gebouwd zou kunnen worden door onder andere de corporaties, de aannemerswereld zo is uitgedund dat personeel ontbreekt. Bouwvakkers uit Polen, Roemenië, Bulgarije en Portugal bevolken nu de bouwplaatsen met alle veiligheidsproblemen van dien door de taalproblemen. Daarnaast is er een groot tekort aan materiaal.

Het kabinet heeft ook het volgende voorgesteld:

De verhuurdersheffing van corporaties wordt in 2019 verlaagd met 100 miljoen, mits dit bedrag wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Het tarief zakt van 0,591% naar 0.561%. Dit tarief geldt voor DAEB woningen (sociale huurwoningen) met een huur tot € 710,65 per maand. Maar omdat de WOZ waarde van huizen enorm is gestegen de laatste jaren, stijgt de afdracht som toch behoorlijk. Het gaat hier om ca 3.5 miljard euro.

De zeer onterechte vennootschapsbelasting voor corporaties daalt weliswaar van 25% naar 22,5%, maar een vennootschapsbelasting voor een niet commerciële organisatie is ongekend.

De zogenaamde Anti Taks Avoidance Directive (ATAD) is onverkort van toepassing verklaard op corporaties. Deze maatregel is bedoeld om belastingontwijking bij multinationals tegen te gaan, maar ATAD beperkt de renteaftrek voor veel corporaties, waardoor de belastingdruk stijgt.

De energiebelasting op aardgas, elektra en de Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt aangepast in 2019. Dit heeft gevolgen voor de huurders en daarmee ook voor de investeringsbesluiten van de corporaties.

Het lage tarief omzetbelasting stijgt van 6% naar 9 %.

Gezien voorgaande loopt de afdracht van corporaties (huurders) aan het kabinet op tot 4/5 maanden huur per woning per jaar maar verwacht het kabinet toch dat corporaties fors gaan bouwen om de woningkrapte op te lossen en naar verwachting de komende jaren ruim 100 miljard te investeren in duurzaamheid. Een en ander mag niet ten koste gaan van de portemonnee van de huurder. Gelooft u het nog allemaal?

Waterstofgas

In de hele discussie rondom duurzaamheid in het kader van toekomstige energiebronnen worden windmolens, warmtepompen en zonnepanelen veelvuldig genoemd. Nog niet vaak wordt waterstofgas als alternatieve energiebron genoemd. AkzoNobel en Gasunie onderzoeken de mogelijkheid om op het Chemiepark Delfzijl groene waterstof te produceren. Daarvoor willen ze duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken. (o.a. door windmolens op zee). Daarmee kan met behulp van een zogeheten electrolyser water worden gescheiden in waterstof en zuurstof. Op die manier kan ook elektriciteit worden opgeslagen, omdat door waterstof en zuurstof samen te voegen weer stroom ontstaat.

De installatie zou volgens de initiatiefnemers de grootste waterstoffabriek in Europa kunnen worden. De installatie moet 3 kiloton waterstof per jaar gaan leveren, genoeg om bijvoorbeeld driehonderd waterstofbussen te laten rijden. In 2019 valt het besluit  of de fabriek er komt. Bij gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen of industriële toepassingen komt geen CO2 vrij.

Bij de productie is dat nu nog wel het geval omdat de meeste waterstof gewonnen wordt uit aardgas. Anders is dat met elektrolyse, waarbij water met behulp van stroom gesplitst wordt in waterstof en zuurstof.

electrolyser in werkkast beeld Joulz

AkzoNobel en Gasunie hopen uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof. Noord Nederland is volgens de bedrijven een geschikte plek voor dit experiment. Er wordt al op grote schaal groene stroom opgewekt en door op zee, boven de eilanden, massaal windmolens te bouwen kan dit

aanzienlijk worden vergroot. Er zijn tevens Chemische bedrijven gevestigd en de benodigde infrastructuur voor de opslag van gas is aanwezig. De provincie Groningen en de Stad Groningen hebben al een aantal voertuigen die rijden op waterstof. De Olympische Spelen van Tokyo in 2020 gaan 100% op waterstof. In Nederland zijn nog maar 4 tankstations die waterstof voor voertuigen levert, in Duitsland zijn dit al 400 stuks!

Een ander voordeel is dat er ook op gekookt kan worden in huizen door gebruik te maken van de bestaande gasleidingen door Nederland, zij het met enkele aanpassingen. Het is onbeperkt te maken en we zijn minder afhankelijk van zon en wind. Het probleem daarvan is nog steeds de opslag. Als het dus niet waait en de zon schijnt niet en er is veel vraag naar energie, is er een tekort en moet onmiddellijk energie uit het buitenland worden ingekocht! Er komen meer dergelijke initiatieven denken wij.

Volgens professor Ad van Wijk, kernlid van de Noordelijke Innovation Board en hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU te Delft is waterstof een aantrekkelijk alternatief, naast windenergie en zonne-energie. Natuurlijk zijn er ook nadelen maar die wegen niet op tegen de voordelen. We zullen er naar verwachting nog meer over horen volgend jaar.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring