Nieuwsbrief 9 Jaargang 2

Huurbeleid

Het bestuur van het Stedelijk Huurders Platform (SHP), waarbinnen de HBV-Zayaz met 4 personen vertegenwoordigd is, heeft onlangs met de woningcorporaties Zayaz, Brabant Wonen en Kleine Meijerij voor ’s-Hertogenbosch kunnen afspreken dat de zogenaamde liberalisatiegrens opnieuw gemaximaliseerd is voor het jaar 2019. Vanaf het jaar 2018 hoeven de woningcorporaties die grens niet langer aan te houden van het Rijk. Om te voorkomen dat de corporaties de hogere huren tot het oneindige kunnen laten stijgen, heeft het SHP voor  het jaar 2018 een maximum huur voor de sociale huursector kunnen afspreken van de liberalisatiegrens plus 7%. Ook voor het jaar 2019 is deze afspraak nu dus gemaakt.

Dit is echt een afspraak voor de stad ’s-Hertogenbosch, zo kun je wellicht spreken van een Bossche

liberalisatiegrens. Overigens heeft het Rijk de wettelijke liberalisatiegrens met ongeveer € 10,-. verhoogd met ingang van 1 januari 2019 tot een bedrag van ongeveer € 720,-. per maand. Huurbedragen tot de liberalisatiegrens behoren tot de sociale huur en kunnen recht geven op huurtoeslag. Bedragen boven de liberalisatiegrens worden meestal gehanteerd in de commerciële huursector. Vanaf dit bedrag krijgt  men dus ook geen huurtoeslag.

Voorzitter HBV-Zayaz

Op de Algemene Ledenvergadering van de HBV-Zayaz op de avond van woensdag 24 oktober waren twee bestuursleden aftredend. Dit waren de leden dhr. B. Smolders en onze voorzitter mevr. C. v.d. Wildenberg. Ze waren herkiesbaar en werden die avond wederom gekozen. Beiden hebben de herbenoeming aanvaard. Omdat het bestuur uit hun midden een voorzitter kiest, is op de eerstvolgende bestuursvergadering unaniem mevr. C. v.d. Wildenberg tot voorzitter gekozen van de HBV-Zayaz. Op diezelfde Algemene ledenvergadering nam de voorzitter met enige welgekozen woorden afscheid van de heren H. Heessels en M. Rombouts als bestuurslid per 1 januari 2019. H. Heessels omdat die de respectabele leeftijd heeft bereikt van 75 jaar en volgens onze statuten kun je dan geen deel meer uitmaken van het bestuur. In werkgroepen deelnemen kan uiteraard wel. M. Rombouts heeft, zeer tot zijn en onze spijt, moeten afhaken omdat zijn werk zoveel tijd vraagt dat het niet langer te combineren valt met deze bestuursfunctie. De HBV-Zayaz is beiden veel dank verschuldigd voor het vele werk de afgelopen jaren.

Prestatieafspraken

De gemeente ’s-Hertogenbosch, de woningcorporaties in ’s-Hertogenbosch en het SHP zijn het eens geworden over de prestatieafspraken in deze stad. Een heel belangrijke afspraak in het akkoord is het aantal te bouwen betaalbare woningen de komende jaren. Zoals al eerder bleek, zou het eerder overeengekomen aantal van 700 netto te bouwen woningen tot en met 2020 niet gehaald worden. Bij dit aantal is rekening gehouden met sloop, verkoop, tijdelijke behuizing etc. Er was al eerder een zogenaamd aanjaagteam aangesteld, die er voor moest zorgen dat ten minste het eerder genoemde aantal woningen gehaald zou worden. Nu blijkt, dat er vermoedelijk 150 tot 200 woningen minder gebouwd zullen gaan worden. Het SHP heeft kunnen bedingen dat in dat geval de corporaties het uiterste zullen doen om ten minste 50% van het tekort te dichten, op welke wijze dan ook. Minder huizen in de verkoop doen is dan ook één van de opties, net als het uitstellen van sloopprojecten  en het plaatsen van extra tijdelijke woningen. De Gemeente is over de te bouwen aantallen woningen na 2020 optimistisch. Volgens hen is er procedureel veel tijdwinst te halen in de toekomst.

Nieuwjaarsreceptie HBV-Zayaz voor besturen van HV’s en individuele leden

Deze wordt gehouden op woensdag 16 januari 2019 in cultureel centrum de Helftheuvelpassage. U bent welkom vanaf 20.00 uur. We hopen u in groten getale te mogen ontmoeten om terug te kijken op het jaar 2018 maar natuurlijk vooral te toosten op het spannende nieuwe jaar! Een jaar waarin hopelijk duidelijk wordt wat het klimaatbeleid ons uiteindelijk gaat kosten. Ook een jaar waarin we misschien stappen kunnen zetten om de wachttijd voor een betaalbaar huis aan te kunnen pakken. Ons credo blijft; bouwen…bouwen en nog eens bouwen!

Als bestuur van een HV krijgt U ook separaat een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie.

Tot slot wenst het bestuur van HBV-Zayaz u fijne feestdagen toe voor u en voor uw gezin en familie. En natuurlijk voor iedereen  een goed uiteinde en een voorspoedig en gezond 2019 toe gewenst.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring