Nieuwsbrief 4 Jaargang 3

Enquête.huurdersverenigingen

Op de Algemene ledenvergadering van HBV-Zayaz op 10 april heeft onze voorzitter aan de aanwezige leden gevraagd om met suggesties te komen om het contact tussen de leden en het Bestuur te optimaliseren. Het Bestuur hecht zeer aan inspraak en medezeggenschap en vindt dat de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan binnen de vereniging dan ook een belangrijk platform. Het Bestuur gaat er van uit dat de Besturen van de huurdersverenigingen en de individuele leden van HBV-Zayaz dit ook vinden. Tegelijkertijd moeten we met elkaar vaststellen dat van alle huurders van Zayaz nog geen 20% georganiseerd is via een huurdersvereniging en er 9 individuele leden zijn, dat is erg weinig. De Algemene ledenvergaderingen worden structureel door slechts ca. 60% van de leden bezocht. Er zijn zelfs leden (verenigingen) die zelden verschijnen.

Het Bestuur van HBV-Zayaz maakt zich daar zorgen over. Uiteindelijk wordt beleid gemaakt in de Algemene ledenvergadering en in dat platform legt het Bestuur ook verantwoording af over de lopende inhoudelijke en financiële resultaten. Als dan maar een zeer beperkte groep van huurders hierover wordt geïnformeerd en mee praat, dan is dat wel een smalle basis. Het Bestuur wil graag meer achtergrondinformatie van de nu bestaande leden vergaren om inzicht te krijgen over de mening van de leden.

Het Bestuur heeft dan ook besloten om een enquête te houden onder de leden van HBV-Zayaz. Met een korte vragenlijst van 10 vragen hoopt het Bestuur meer inzicht te krijgen in wat bij de leden leeft. Naast gesloten vragen die met ja of neen kunnen worden beantwoord zullen er ook meerkeuze antwoorden zijn en open vragen die men met een eigen tekst kan beantwoorden. Daarbij wordt met nadruk verzocht de enquête in te vullen en te retourneren. De enquête is anoniem en de antwoorden zijn niet te herleiden tot een bepaald lid. Om het gemakkelijk te maken wordt een gefrankeerde enveloppe bijgevoegd.

Participatie

In aansluiting tot het vorige onderwerp, waarbij HBV-Zayaz zich zorgen maakt over de mate van actieve deelname (participatie) aan het overleg en meepraten over allerlei onderwerpen betreffende de huur en zaken die daarbij van belang zijn, maakt ook woningcorporatie Zayaz zich zorgen over de mate van medezeggenschap van de huurders. Ook daar wordt naar wegen gezocht om de participatie te verhogen. Men is natuurlijk al wat langer bezig om huurders te betrekken, bijvoorbeeld via het internetpanel maar ook daarvan moet worden vastgesteld dat dit 5% van de huurders betreft en dat dit panel ook nog hoofdzakelijk bestaat uit deelnemers van 55 jaar en ouder. Weliswaar een zeer belangrijke doelgroep maar nogal eenzijdig in verband met de leeftijd.

HBV-Zayaz en woningcorporatie Zayaz hebben op dit onderwerp de handen ineengeslagen en hebben de afgelopen maand een morgen over verbreding van de participatie zitten brainstormen. Het voltallige Bestuur van HBV-Zayaz was daarbij aanwezig, evenals de Bestuurder van Zayaz met een aantal leidinggevenden van Zayaz. Naar aanleiding van dit overleg is afgesproken daarover verder te praten met elkaar in de nabije toekomst. Een werkgroep komt binnenkort bij elkaar om zaken voor te bereiden.

Klimaatbeleid

Inmiddels is door het Centraal Planbureau voor de Leefbaarheid duidelijk gemaakt, dat de doelstellingen voor 2030 zeer waarschijnlijk niet gehaald worden. In plaats van 1,5 miljoen huizen van het gas af gaat het misschien maar om een kwart miljoen huizen. De kostenstijging voor de mensen in dit land zijn nauwelijks te overzien. Zelfs het NIBUD is vaag over de kosten en spreekt over gemiddelde huishoudens. Men kan natuurlijk ook niet anders! Overigens spreken wij liever over duurzaamheidsbeleid dan over klimaatbeleid. Immers de grootste landen in de wereld die tevens de grootste vervuilers zijn, doen aan het klimaatbeleid niet mee en ondersteunen het Parijse akkoord dus niet! Weg klimaatbeleid. Duurzaamheid is natuurlijk wel belangrijk maar kan in een ander tempo en tegen andere kosten. Hergebruik van materialen en nadenken over alternatieve energiebronnen is prima en we moeten echt van die plastic troep af. Maar dat is nog wat anders dan het hele land vol zetten met windmolens en zonnepanelen. Alsof het zo duurzaam is om die te maken en te onderhouden. En een paar miljoen warmtepompen in de komende tientallen jaren gaan er echt niet komen. Te weinig productiecapaciteit en te hoge kosten. Begin nu gewoon eens met normaal isoleren en niet tegen enorme kosten muren om huizen heen bouwen zodat je in de winter niet meer hoeft te stoken, zo is het verhaal. De hoogte van de energierekening bij u en ons begint al aardig op te lopen door de ingevoerde energiebelastingen. Dit levert miljarden op de komende jaren. Maar als over 30/40 jaar nauwelijks nog traditionele energie wordt gebruikt, hoe verdient de BV Nederland z’n miljarden dan? Instanties hebben dat niet in hun berekeningen meegenomen, zo blijkt uit hun antwoorden aan de Tweede Kamer. Ook de terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen en andere energiezuinige materialen moet natuurlijk uitgaan van een energierekening zonder kosten als netwerkkosten en belastingen! De terugverdientijd wordt zonder die kosten minstens verdubbeld en wij vinden dat je wel eerlijk tegen de mensen moet zijn. Het laatste woord is hierover ongetwijfeld nog niet  gezegd. Laten we zorgen dat niet de huurders de grootste kosten gaan dragen en de kopers veel voordeliger uit zijn door gebruik te maken van subsidies die de huurders in hoge mate opbrengen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring