Nieuwsbrief 8 Jaargang 3

Stedelijk Huurders Platform + achterban

In de nieuwsbrief nummer 6 hebben wij gemeld dat het Stedelijk Huurders Platform de vergaderingen met het Platform + achterban veel ruimer toegankelijk wilde maken. Niet alleen de huurdersverenigingen waren welkom bij die vergaderingen, maar ook de individuele huurders van corporaties en anderen. De eerstvolgende vergadering zou zijn op maandag 18 november 2019, deze vergadering gaat niet door. Onderwerp van de avond zou zijn de “Woonvisie” van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze visie wordt en is ontwikkeld door met vele groeperingen uit de gemeente gesprekken te voeren. huurders, corporaties, welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden zijn in een aantal sessies op een aantal locaties bijeen geweest om diverse onderwerpen te bespreken met vertegenwoordigers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een 1ste concept van de visie is weliswaar gereed, maar nog niet met de gemeenteraad besproken. Dat betekent dat de visie nog niet besproken kan worden met anderen dan de gemeenteraad. Jammer, maar dit onderwerp blijft natuurlijk op de agenda staan. Het is de bedoeling dat in de “Woonvisie” richting wordt gegeven aan zaken als hoe toekomstige wijken er uit moeten komen te zien, welke woningen horen daar bij, rekening houdend met de toekomstige behoefte van bewoners, die is nodig om langer thuis wonen mogelijk te maken, hoe om te gaan met duurzaamheid en leefbaarheid en ga zo maar door. Belangrijke onderwerpen voor ons allemaal, we houden u op de hoogte.

Duurzaamheid en milieu

De discussie over duurzame energie en samenleving gaat onverdroten door. Ook de discussie over beperken van de CO2 uitstoot en stikstofverbindingen gaat in alle hevigheid door. Doordat Nederland zo’n 160 Natura 2000 gebieden kent, waarvan de meeste van die gebieden redelijk klein zijn en door het hele land verspreid liggen als kleine postzegeltjes in het landschap, een enorme landbouwindustrie heeft weten op te bouwen en onze regering zeer strenge normen heeft vastgesteld in het verleden, heeft een klein land als Nederland een groot probleem. Liefst 18 duizend projecten liggen stil of dreigen stil te komen liggen. Projecten waar geen vergunningen voor kunnen worden verleend of waarvan de vergunning van de rechter moet worden ingetrokken. De consequenties voor de bouw bijvoorbeeld zijn enorm. Nog los van de grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de bouw is het effect dat er nog minder wordt gebouwd dan nu al het geval is. Het streefgetal voor te bouwen woningen is momenteel 74.000 per jaar. Nu al realiseren we nauwelijks 32.000 woningen per jaar. De kans is groot dat zelfs dat drastisch minder wordt. Nu blijkt dat men bij de ministeries al 1,5 jaar wist van de dreigende problematiek en men reageert nu dus ten onrechte geschrokken na recente uitspraken van de Raad van State. Dit geldt ook voor onze politici. Een land als Duitsland kent veel minder van die gebieden, ze zijn bovendien veel groter en de Duitse norm is veel minder streng. Daar komt nu de problematiek van PFAS bij. PFAS is een verzamelnaam voor ruim 6000 chemische stoffen. De grond in Nederland is er mee vervuild en de Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijke, zware norm ingesteld voor het omgaan met grond waar PFAS inzit. Een norm die voor grond strenger is dan voor ons eigen lichaam! Wellicht besluit het Kabinet vandaag of morgen om deze norm te gaan verlagen omdat blijkt dat aannemers de grond niet kunnen verwerken! Een catastrofe voor bouwbedrijven die hierdoor waarschijnlijk heel veel werk gaan verliezen. Ook de incompetente houding van Kabinet en tweede Kamer met betrekking tot bijvoorbeeld de aanpak van het klimaatbeleid is ronduit schokkend. Wij raden U aan om met belangstelling zaken rondom bijvoorbeeld duurzame energie kritisch te volgen. De voorstellen zijn nauwelijks duurzaam of plaatsen ons terug naar begin 1900, toen we allemaal nog turf stookten. Denk daarbij vooral aan energie uit biomassa. Buitengewoon milieu belastend en ongezond! Wie heeft het verzonnen? Als je alles afweegt, is zelfs een hoop af te dingen op wind en zonne-energie, rekening houdend met de energie die nodig is om de materialen te delven, te maken, te vervoeren en te onderhouden. Het rendement is te weinig ten opzichte van de enorme investeringen. En ondertussen worden onze (toekomstige) woningen duurder en duurder. Waren daar maar wat strengere normen voor!

Verhuurdersheffing

Na de actie van ca. 180 woningcorporaties en de Woonbond, om bij de Belastingdienst bezwaar te maken tegen de in hun ogen onrechtmatigheid van het opleggen van de verhuurdersheffing van ongeveer 1,7 miljard euro (voor ’s-Hertogenbosch moeten de corporaties ongeveer 51,5 miljoen betalen) voor woningen met een huur beneden ca. 720,65 euro per maand, heeft de HBV-Zayaz uit het overleg met de Raad van Commissarissen van Zayaz begrepen dat, indien de Belastingdienst en het Kabinet besluiten niet in te gaan op het verzoek van de corporaties en de Woonbond de verhuurdersheffing af te schaffen, er een proefproces zal plaats vinden. Volgens eisers is de onrechtmatigheid dat geld wat gemoeid is met volkshuisvesting, ook in volkshuisvesting moet worden besteed. Zoals bekend is de verhuurdersheffing simpelweg een belastingmaatregel van het Rijk om de schatkist te spekken!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring