Nieuwsbrief 3 Jaargang 5

Wet Besturen en Toezichthouders Rechtspersonen (WBTR)

In de Algemene ledenvergadering van 13 oktober 2021 heeft het bestuur van HBV-Zayaz uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van de per 1 juli 2021 in werking getreden wet WBTR voor de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement voor ons als HBV-Zayaz, maar ook voor onze huurdersverenigingen. De conclusie van enig onderzoek en na toetsing door een notaris was, dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van HBV-Zayaz niet aangepast hoeft te worden. Wel moet het bestuur van HBV-Zayaz hier en daar meer aandacht besteden aan de uitvoering van bepaalde taken die wel zijn omschreven in de Statuten c.q. het Huishoudelijk Reglement. Een voorbeeld wat genoemd is in de ALV, is de regelmatige rapportage van de financiële situatie door de penningmeester aan het bestuur. Voor de huurdersverenigingen is de suggestie gedaan om na te gaan in hun Huishoudelijk Reglement of omschreven is dat de penningmeester regelmatig, bijvoorbeeld eens per kwartaal of indien het bestuur iedere maand bijeenkomt, iedere twee maanden verslag te doen van de financiële situatie en dit ook op te nemen in het verslag van die vergadering. Verder is het advies om op te nemen dat bij het uitbetalen van declaraties aan bestuursleden het “vier ogen principe” te hanteren. Dit betekent dat een tweede bestuurslid naast de penningmeester medeondertekent.

Statuutwijziging HBV-Zayaz

Op de ALV van 13 oktober 2021 heeft de vergadering ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Statuten. Deze wijziging had betrekking op het artikel die een leeftijdsbeperking in zich droeg. In de Statuten stond een artikel waarbij de leeftijd om bestuurslid van HBV-Zayaz te kunnen zijn werd beperkt tot 75 jaar. Deze leeftijdsbeperking is eruit gehaald. Eerdere besluiten in een vorige ALV die een leeftijdsbeperking in zich droegen waren nog niet door de notaris bekrachtigd en dus feitelijk nog niet ingegaan. Het is dus nu alleen noodzakelijk om de leeftijdsbeperking van 75 jaar statutair door de notaris te laten wijzigen. De leeftijdsbeperking had het element van leeftijdsdiscriminatie in zich en dat is niet toegestaan. Verder is toegevoegd dat een voordracht voor een bestuursfunctie bij HBV-Zayaz altijd gedaan wordt door het bestuur.

Huurderspanel

Zayaz heeft, in nauwe samenwerking met het bestuur van HBV-Zayaz, in de maand juni een enquête gehouden onder een aantal huurders die in het huurderspanel zitten. Het doel van de enquête was om te toetsen of men bekend was met de participatie (deelname) van de HBV-Zayaz en andere huurdersverenigingen aan het regelmatige overleg met Zayaz over veel onderwerpen met betrekking tot wonen en welzijn in de wijk. De resultaten zijn nu bekend. Maar liefst 271 panelleden vulden de enquête in en met 141 panelleden, waarvan contactgegevens bekend zijn, willen we graag verder praten. We gaan met medewerkers van Zayaz in gesprek om te zien op welke wijze en wanneer dit het beste kan. U kunt de resultaten van de enquête zelf bekijken via de link: https://www.zayaz.nl/news/3155/.

Expertmeeting leefbare wijken

Mensen met verward, zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag dragen veelal bij tot een onveilig gevoel bij mensen. Je zal maar een buurman of vrouw hebben die gedrag vertoont wat onbegrijpelijk is of waar je zelfs angstig van wordt. Of dit nu altijd terecht is of niet, het is niet fijn. Door veranderd beleid wonen deze mensen steeds vaker in onze straat of buurt. Dit geeft vaak overlast. Vaak op plekken en buurten waar al een aantal problemen spelen. Veel gaat goed maar soms gaat het behoorlijk fout. De gemeente ’s-Hertogenbosch en drie omliggende gemeenten hebben gemeend om met direct betrokkenen (wethouders, beleidsmakers, bewoners en andere ervaringsdeskundigen, woningcorporaties en diverse zorginstellingen) eens bijeen te komen in een zogenaamde expertmeeting en eens te horen wat zoal de problemen zijn en hoe we in de toekomst om moeten gaan met deze problematiek. Ook huurdersvertegenwoordigers als Stedelijk Huurders Platform (SHP) en HBV-Zayaz waren aanwezig op 4 oktober 2021 in de Kentering in Rosmalen, samen met 120 andere betrokkenen. HBV-Zayaz heeft, zoals bekend, het Manifest “leefbaarheid in buurten en complexen” geschreven en begin 2020 overhandigd aan onze bestuurder M. Acharki van Zayaz, in aanwezigheid van het Brabants Dagblad. Het Manifest staat op onze website. Het SHP heeft besloten een werkgroep te starten, waarin prominent een bestuurslid en drie platformleden van HBV-Zayaz zitting hebben, die met het thema “welkom in de buurt” aanbevelingen zullen doen in het Drie Partijen Overleg (DPO). Gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigingen praten in dit DPO samen. De werkgroep bestaat uit vier personen, dus HBV-Zayaz trekt ook deze kar! De standpunten, zorgen en wensen van de huurders zullen met betrekking tot dit onderwerp door het SHP, maar zeker ook door de HBV-Zayaz naar voren worden gebracht. Als u ideeën of suggesties hebt voor de werkgroep wordt u van harte uitgenodigd deze te mailen naar; info@hbv-zayaz.nl Er is overigens een landelijk telefoonnummer wat bij overlast en zorgwekkend gedrag van buurtbewoners gebeld kan worden. U belt dan 0800-1205.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring