Privacyverklaring

Privacyverklaring

Huurders Belangenvereniging Zayaz hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huurders Belangenvereniging Zayaz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Huurders Belangenvereniging Zayaz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, beperken, blokkeren en/of verwijderen. Voor meer informatie hierover kan je met ons contact opnemen. Je kan een e-mail sturen naar info@hbv-zayaz.nl of bel ons op 073-6148539.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Huurders Belangenvereniging Zayaz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huurders Belangenvereniging Zayaz de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Geslacht;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Huurders Belangenvereniging Zayaz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. Op onze website is altijd de laatste versie geplaatst. Als er iets veranderd maken we dat bekend op de website.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring