Wie zijn wij?

Aangenaam kennis te maken!

HBV-Zayaz heeft als doelstelling om de belangen te behartigen en te waarborgen van alle (toekomstige) huurders van Zayaz. Wij zijn een onafhankelijke

partij in relatie tot Zayaz. Met meer dan 13.000 woningen is Zayaz de grootste woningcorporatie van ‘s-Hertogenbosch. Bij ons kunnen huurders terecht
voor informatie en ondersteuning betreffende huurderszaken. Daarmee willen wij bijdragen aan een zo prettig mogelijke woonomgeving voor de huurders.
Ook geven wij regelmatig gevraagd en ongevraagd mondeling en schriftelijk advies aan het bestuur en de medewerkers van Zayaz. Om hieraan kracht bij
te zetten hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Zayaz gesloten.

Onze belangrijkste speerpunten:

Betaalbaar huren: Woningen moeten betaalbaar zijn en blijven, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar onze belangrijkste doelgroep; de huurders met de kleine beurs.

Inspraak: HBV-Zayaz wil inspraak blijven houden bij bijvoorbeeld de verkoop van woningen van Zayaz. Er moeten voldoende goede en betaalbare woningen zijn en blijven voor onze doelgroepen met een goede kwaliteit/prijsverhouding

Duurzaam: We ondersteunen activiteiten op het gebied van Energie en Duurzaamheid, maar willen een stevige vinger aan de pols houden als het gaat om energie en servicekosten.

Communicatie: De communicatie met huurders dient zo goed mogelijk georganiseerd te zijn. HBV-Zayaz doet ook mee aan de diverse soorten van digitaal verkeer, onze gemoderniseerde website heeft hierbij een belangrijke rol.

Beleidvorming: HBV-Zayaz streeft naar een transparant en controleerbaar verhuurbeleid. Wij volgen in dat opzicht de ontwikkelingen bij onze eigen verhuurder en op stedelijk niveau.

Meetbaarheid: Een dienstverlening van en voor huurders moet een ruime voldoende scoren naar landelijke maatstaven.

Een goede aanpak: Professionalisering van ons bestuur door het volgen van workshops en trainingen, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Jaarplan: Overzicht activiteiten HBV-Zayaz: HBV Jaarplan 2022

Manifest: Wij hebben dit manifest begin 2020 aangeboden aan de bestuurder van Zayaz. Het manifest gaat over onze zorgen over de leefbaarheid in buurten en complexen. We komen natuurlijk ook tot suggesties en oplossingen: Manifest

Jaarverslag: Overzicht activiteiten HBV-Zayaz afgelopen jaar: Jaarverslag 2021

Geschiedenis

Wetgeving om het overleg Huurders – Verhuurder gestalte te geven is er niet voor niets gekomen. HBV-Zayaz bestaat op grond van het op 9 oktober 1992 van kracht geworden besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Hierin zijn gedragsregels voor het overleg opgenomen.

HBV-Zayaz is 7 mei 2007 ontstaan uit belangenverenigingen van SSW en SWH en zijn verdergegaan onder de naam HBV-Zayaz.

Regelmatig wordt de wetgeving aangepast. Zo is in juli 1998 de Overlegwet Huurders – Verhuurder gekomen. Volgens de vernieuwde Overlegwet dienen de verhuurders verplicht geregeld overleg te hebben met wettelijke gesprekspartners zijnde huurders c.q. huurdersorganisaties. Regelgeving en verplichting tot overleg is nog steeds actueel gebleven. Nieuwe wetgeving is er in de vorm van de Woningwet of Herzieningswet.

Bestuur

Dagelijks bestuur

Corry van den Wildenberg

Voorzitter

Als voorzitter is het mijn taak om de bestuursvergaderingen evenals de Algemene ledenvergaderingen te leiden. Ook het delegeren en controleren behoort tot mijn takenpakket. Voorzitter zijn betekent eveneens representatief zijn naar buiten toe. Tevens hou ik mij bezig met beleid, participatie en klachten.

Bert Rutten

Vicevoorzitter

Als vicevoorzitter ben ik met de andere dagelijkse bestuurders
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze HBV. Daarnaast ondersteun ik de voorzitter bij haar dagelijkse taken.
Verder hou ik mij bezig met contractbeheer, participatie en huurbeleid.

Joop Bierings

Secretaris

Als secretaris ben ik lid van het dagelijks bestuur van onze HBV De dagelijkse gang van zaken loopt meestal via het secretariaat.
Als secretaris ben ik samen met onze secretaresse verantwoordelijk om dit alles in goede banen te leiden. Bij de extra taken binnen het bestuur ben ik
vooral actief op het gebied van energie & duurzaamheid en participatie.
In het verlengde van het secretariële werk zijn natuurlijk communicatie
en onderhoud website belangrijke speerpunten voor mij.

Ad Lapien

Penningmeester

Als penningmeester ben ik lid van het dagelijkse bestuur van onze HBV en ben ik de degene binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Ook ben ik betrokken bij het oprichten en ondersteunen van huurdersverenigingen en mede een aanspreekpunt voor klachten.

Algemeen bestuur

Jeanette Thelen

Bestuurslid

Als algemeen bestuurslid liggen mijn werkzaamheden hoofdzakelijk bij de werkgroepen. Ik ben actief met het samenstellen en uitbrengen van de nieuwsbrief als ook het opzetten en ondersteunen van huurdersverenigingen en woonlasten.

Gerard Slegers

Bestuurslid

Als algemeen bestuurslid ligt de nadruk van mijn werkzaamheden vooral bij de werkgroepen. Ik pak klachten op en houd mij bezig met energie & duurzaamheid.

Marcel Rombouts

Bestuurslid

Als algemeen bestuurslid ligt de nadruk van mijn werkzaamheden vooral bij de werkgroepen. Ik zet mijn in voor de huurders in de werkgroep HV’s en houd mij bezig met contractbeheer, schoonmaak en servicekosten.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Privacyverklaring